Choď na obsah Choď na menu
 


Bolesti drieku a diskopatia

Diskopatia je poškodenie medzistavcovej platničky/disku. Disk je fibrózne teleso tvorené hlavne z kolagénových vláken. Jadro disku je tekuté, keďže ho tvoria častice schopné naviazať na seba pomerne veľký objem vody. Na obr. 1 je zobrazená štruktúra a funkcia disku. Sila (C) vyvolaná tiažou trupu vytvára hydrostatický tlak (P) v jadre a tlakové napätia (T) na obvode disku. Nižšie obvodové vrstvy/lamely majú šikmé kolagénové vlákna pod uhlom (alfa) približne 30°. Typický počet obvodových lamiel je 20 a šikmých kolagénových zväzkov 40.
obr1.jpg
 
Obr.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poskodenie-disku_2.jpg
 
                                Obr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 je pôdorysom nepoškodeného disku. (Na týchto obrázkoch sú driekové disky, ale krčné disky sú takmer rovnaké). Ružový stred je jadro (lekvár v šiške) a vonkajšia obruba je obvodová tuhá lamelárne štruktúra disku. Vidieť aj kolagénové krúžky. Za diskom sú žltým koreňové nervy vychádzajúce z miechy. Facetové kĺby stavcov modrým sú na zadnej strane disku.
 
Ak sa zatlačí na disk, tak sa vytlačí postupne voda z jadra disku a zníži sa výška disku. Naopak, ak sa zamedzí stlačeniu, tak sa zvýši koncentrácia častíc schopných viazať na seba vodu, a tým sa zväčší/zduje objem jadra a disk je schopný lepšie odolávať tlaku. Pozri obr. 3.  
 
obr2.jpg
 
 
 Obr. 3

 

 
Poškodenie/prasknutie disku

Rozoznávame 3 druhy poškodení disku: obvodové praskliny alebo poškodenie obvodových lamiel, praskliny okrajového lemu a radiálne fisúry/štrbiny (pozri obr. 4). Vo zvýšenej miere sa objavujú po dovŕšení 10-tich rokov, hlavne v oblasti driekovej chrbtice, a dosahujú vrchol incidencie v strednom veku. Obvodové praskliny sú prejavom účinkov strihového napätia medzi lamelami, pravdepodobne ako dôsledok zvýšeného tlaku na opotrebované disky (obr. 5c). Praskliny okrajového lemu sú častejšie na prednej strane disku a môžu byť spájané s prerastaním kostnej štruktúry do kolagénu. Mechanické aj histologické pozorovania predpokladajú, že ide o spojitosť s traumatickou záťažou (pád, úraz). Radiálne fisúry sa šíria od jadra disku obyčajne k zadnej alebo zadno-krajnej strane disku. Tento dej môže byť simulovaný na pitevných vzorkách diskov zaťažených cyklickým ohýbaním a tlakom. Radiálne fisúry sú spájané s degeneráciou tekutého jadra disku. Nie je jasné, ktoré poškodenie sa udeje skôr. Uvedené 3 typy poškodení disku sa vyvíjajú nezávisle jeden od druhého a nezávisle od veku. 

poskodenie-disku.jpg

Obr. 4 Tri typy poškodenia obvodu disku
A) obvodový rázštep/prasknutie alebo poškodenie obvodových lamiel
B) Radiálna fisúra/štrbina
C) Prasklina okrajového lemu
 
Poškodené vlákna sú znázornené čiernym a jadro disku šedým. Obrázky naľavo sú v priečnom reze a napravo v bočnej (sagitálnej) rovine.

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Na nasledovných grafoch sú ilustrované tri prípady. Prípad A - zdravá platnička mladého človeka; prípad B – stlačená platnička 40-ročného človeka; prípad C – poškodená platnička.

Vnútorné tlakové pomery v disku môžeme sledovať prostredníctvom tlakov nameraných vovnútri jadra disku.
 
obr3.jpg

Prípad A) Platnička mladého človeka: Platnička sa správa ako vodná posteľ s vysokým podielom vody v jadre a vnútorný kolagénový obvod sa chová ako tekutina. Len vonkajší kolagénové lamely sa chovajú ako koža platničky. 

 

Prípad B) Platnička 40-ročného človeka: Narastajúcim vekom sa podiel vody znižuje, hlavne v jadre, a väčšina obvodu sa chová ako tvrdý vláknitý obal prenášajúci tlak. Hodnota h ukazuje stupeň zaťaženia posteriálnej (smerom ku chrbtu) časti platničky. Tam sa vytvárajú podmienky na poškodenie kolagénových lamiel, ktoré môžu viesť k výhrezu platničky.

 

Prípad C) Poškodená platnička: Jadro je zmenšené alebo neexistuje a krajné oblasti s vláknami prenášajú tlak.
 

 

Viackrokovou neinvazívnou terapiou sme schopní konzervatívne liečiť prípad B.
 

Na obr. 6 vidieť rôzne stupne poškodenia disku. Poškodenie sa nazýva aj hernia disku alebo výhrez platničky.

obr4.jpg
 
 Obr. 6
 
 
 
 
 
 
 
 
Hernia disku spôsobuje zúženie medzistavcového kanála, čím dochádza k zvýšenému tlaku na koreňový nerv vychádzajúci z miechového zväzku nervov cez tento kanál. Viac na: www.ba3um.estranky.sk/clanky/stenoza-miechoveho-kanala.html
Koreňový nerv zaberá cca 20% kanála, v ktorom prebieha. Tzn., že pri menšom poškodení disku sme schopní herniu aj konzervatívne liečiť s dobrým efektom. 
 
Na obr. 7 je červenou šípkou znázornená hernia disku L4/5 tlačiaca na koreňový nerv L4.
obr5.jpg
 
 
Obr. 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dôsledku zvýšeného tlaku medzi stavcami dochádza k vyklenutiu disku. Zvýšený tlak vzniká pri dlhodobom sedení, nadváhe, ochabnutých stabilizačných svaloch, dvíhaní ťažšieho bremena. K hernii dochádza kombináciou dlhodobého zaťaženia a jednorazového extrémne veľkého stlačenia (pri nadvihnutí bremena, pri rotácii drieku, páde, úraze, havárii). Na obr. 8 je znázornené symetrické vyklenutie, ktoré predchádza poškodeniu/protrúzii obvodovej steny disku – obr. 9. Obyčajne však dochádza k nesymetrickému/radiálnemu vyklenutiu, ktoré potom môže vyústiť do hernie.
  obr6.jpg
 
     Obr. 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr7.jpg
 
 
     Obr. 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postihnutou býva drieková oblasť chrbtice pozostávajúca z 5 mohutných driekových stavcov a ich platničiek. Stabilitu týchto segmentov zaisťujú okolité väzivá, stabilizačné posturálne svaly a medzistavcové kĺby. 
Najčastejšie sa diskopatie objavujú v segmentoch L3/4, L4/5 a L5/S1.
 
poskodenie-disku_3.jpg
 
 
      Obr. 10
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10 Tento obrázok znázorňuje šírenie obvodovej trhliny v zadnej časti disku (šípka). Prasklina čiastočne presahuje okraj disku. Uvedomme si, že tekutý stred tlačí na tuhé lamely obvodu. Zadná stena obvodu je plná receptorov bolesti. Tekutina je aj neurotoxická, takže vystavenie nociceptorov (nervov prenášajúcich bolesť) tejto substancii spôsobuje dodatočný zápalotvorný účinok.
 
poskodenie-disku_4.jpg
 
 
 
      Obr. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11 Tu je demonštrovaná totálna prietrž, trhlina prekračujúca obvod, hernia disku. Stlačená tekutina sa dostala cez trhlinu a vytiekla na zadnej strane disku. Tu vidieť utlačený koreňový nerv (šípka).  
obr8.jpg
 
 
Obr. 12 A – Protrúzia, B,C – Extrúzia
 
 
 
 
 
 
 
 obr9.jpg
 
 
 
Obr. 13 Sekvestrácia nucleus pulposus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri extrúziach (obr. 12B,C) a sekvestrácii (obr. 13) existuje operačné riešenie. Viac o operačných riešeniach extrúzie diskov môžete nájsť napr. na http://www.neurocenter.sk/pre-pacientov/informacne-bulletiny-o-zakladnych-typoch-operacii/ 
 
V ojedinelých prípadoch je možná spontánna regresia (návrat do pôvodného stavu). Čím je väčšie poškodenie disku, tým je nižšia pravdepodobnosť jej regresie (návratu).
 
Dnes je popri rtg. veľmi rozšírené CT a MRI snímkovanie chrbtice. O tom, že je ťažké porozumieť nálezom z týchto vyšetrení, svedčia aj vaše časté otázky týkajúce sa lekárskych správ. Pozri: www.ba3um.estranky.sk/clanky/pytajte-sa.html
Pokiaľ vám zistia protrúziu disku, tak  by vás to malo varovať, že je najvyšší čas venovať zvýšenú starostlivosť svojej chrbtici, aby ste predišli extrúzii a sekvestrácii, resp. operácii.  
Viackroková neinvazívna terapia pri bolestiach drieku
 
Pri bolestiach drieku (LBP-Low Back Pain), ľudovo nazývaných aj lumbago alebo ischias, a diskopatiách s úspechom praktizujeme viackrokovú neinvazívnu lokálnu terapiu, ktorej cieľom je:
·         uvoľniť stuhnuté svaly v bolestivej oblasti,
·         znížiť napätosť podkožných fascií a väzív,
·         zvýšiť rozsah pohyblivosti postihnutých stavcov a platničiek,
·         znížiť tlak na mieste bolesti,
·         hydratovať (zavodniť) a prekrviť tkanivá v bolestivej oblasti,
·         znížiť prípadný opuch a zápal.
 
Na dosiahnutie týchto cieľov sa využívajú prostriedky fyzioterapie, akými sú manuálna terapia, svetlo, teplo/chlad, magnet, laser, elektroterapia, ale aj kyslík a ozón. Dôležitá je postupnosť uvedených aplikácií, ktorá sa stanovuje individuálne podľa príznakov pacienta.
 
Odporúča sa priniesť so sebou nález z prípadného CT, MRI vyšetrenia, ktoré poslúži na presnú lokalizáciu terapie.
 
Terapia trvá do 60 minút. 
Minimálny počet opakovaní je 3, v intervale 1x týždenne. Následne sa podľa progresu určí ďalší postup. Pri tejto terapii je dôležitý faktor času, teda, aby sa zmeny uskutočnili v čase a organizmus mal čas prispôsobiť sa zmenám.
 
Pacient je zároveň poučený, ktorým veciam sa má vyhýbať a ako si pomôcť sám. Dostane cviky na odstránenie svalovej nerovnováhy, ktoré praktizuje doma, ako aj odporúčanie na vhodné výživové doplnky na obnovu poškodenia.